นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ ได้แก่ งานวิจัย งานเงินทุนหมุนเวียนฯ โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน โครงการ Smart farmer โครงการแปลงใหญ่ โครงการ Zoing by Agri-Map โครงการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำจืด โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร (ปลาสวยงาม) รวมถึงการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง