คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (รายละเอียด)
หลักการและขั้นตอนแลกเรือ-ควบรวม(รายละเอียด)


"แบบ คร.1 ขอตรวจสอบการควบรวม"(รายละเอียด)
"แบบ คร.2 คำขอควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์"(รายละเอียด)