กรมประมง...ยันบังคับใช้ พรก. ฉบับใหม่ วอนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือภาครัฐ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

จากกรณีที่ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง กฎหมายการประมงฉบับใหม่ของไทย  ว่ามีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปเอื้อต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU)  ไม่เหมาะสมกับสภาพการประมงของไทย  โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวประมง นั้น

 

นายอดิศร พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า  ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการประมง จึงได้ออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ  2558  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำและอาชีพการประมงไทย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของสหภาพยุโรปแต่อย่างใด   อย่างไรก็ตามกรมประมงได้มีการหารือและตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์  เพื่อนำข้อมูลมาวางกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม จนนำสู่การออกพระราชกำหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติม  เพื่อให้พระราชกำหนดดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

พระราชกำหนดการประมงมีจุดมุ่งหมายที่ปกป้องชาวประมงขนาดเล็ก  และควบคุมการทำประมงพาณิชย์ไม่ให้มากเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะทดแทนได้  โดยได้กำหนดบทลงโทษจากการกระทำผิดให้มีความแตกต่างกันตามมูลค่าของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทำให้เรือประมงที่มีขนาดใหญ่เมื่อทำผิดกฎหมายต้องรับโทษมากกว่าเรือประมงขนาดเล็ก เนื่องจากมูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมายสูงกว่า

อธิบดีกรมประมง  กล่าวในตอนท้ายว่า  ความร่วมมือให้พี่น้องชาวประมงทุกท่านที่ได้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อร่วมกันสร้างผลผลิตให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับการประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป


                                                                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  22  กันยายน 2560