ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว


  (2020-07-01) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ จ.ตราด   ผู้สนใจ: 6

  (2020-07-01) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ จ.ตราด   ผู้สนใจ: 3

  (2020-07-08) ผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ..

   กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 13

  (2020-07-03) ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง..

   กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 33

  (2020-07-01) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร จ.ชุมพร   ผู้สนใจ: 14

  (2020-07-01) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร จ.ชุมพร   ผู้สนใจ: 11

  (2020-07-02) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร จ.ชุมพร   ผู้สนใจ: 11

  (2020-07-01) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร จ.ชุมพร   ผู้สนใจ: 25

  (2020-06-26) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 42

  (2020-06-26) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 25

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900