สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 จริยา ปลัดอิ่ม นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา 12 ส.ค. 2565
 นางสาวธัญชนก องอาจ นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 12 ส.ค. 2565
 นายธนธรรม องอาจ นักศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 12 ส.ค. 2565
 นายพิทักษ์ วิสุทธิวินิกานนท์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 12 ส.ค. 2565
 นายธนกฤต องอาจ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 12 ส.ค. 2565
 นางสาวนันทนา วิสุทธิวินิกานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)นแก่งกระจานนแก่งกระจาน 12 ส.ค. 2565
 นางขวัญทนา องอาจ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒตาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 12 ส.ค. 2565
 นายพัทธเมศวร์ ช่างชุม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา) 12 ส.ค. 2565
 นางสาวมาลี เอี่ยมทรัพย์ ประมงอำเภอชะอำ สำนักงานประมงอำเภอชะอำ 12 ส.ค. 2565
 นายปกรณ์วงศ์ ณัฐธนาปฏิภาณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12 ส.ค. 2565
 จิรัชยา พลพุ่ม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงอำเภอกันตัง 12 ส.ค. 2565
 นางนฤมล พิริยพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 12 ส.ค. 2565
 นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 12 ส.ค. 2565
 นางพลอยวณิช ณัฐธนาปฏิภาณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรมประมง 12 ส.ค. 2565
 นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 12 ส.ค. 2565
 นางมาลัย อิ่มศิป์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 12 ส.ค. 2565
 นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 12 ส.ค. 2565
 นางสาวรุ่งอารีย์ บุตขุนทด นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองพัฒนาระบบการรับมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 12 ส.ค. 2565
 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 12 ส.ค. 2565
 นางจันทิมา เพียรผล เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 12 ส.ค. 2565