สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 นางสาวจิราวรรณ บุตรทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 12 ส.ค. 2565
 นายจรัญ มีรักษา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมประมง 12 ส.ค. 2565
 เดชวัตติ์ ทับไทร เจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง 12 ส.ค. 2565
 นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง 12 ส.ค. 2565
 นายธีรยุุทธ วัดแก้ว เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 12 ส.ค. 2565
 นางสาวจิณณรัตน์ ธนศิริกุลพงษ์ พนักงานธุรการ ส 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 ส.ค. 2565
 ปรียานันท์ ทับไทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์ป้องปันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง 12 ส.ค. 2565
 นายสมคิด ดำดัส ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 ส.ค. 2565
 นางชุติมา โพธิแสง นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 12 ส.ค. 2565
 นางสาวชัญญ์ณะนิษฐา สิงห์ครุธ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 12 ส.ค. 2565
 นางสาวณัฐญา ภูพานเพ็ชร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) 12 ส.ค. 2565
 นายอภิชาติ ดงบังสถาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 12 ส.ค. 2565
 นายตามสิทธิ รัตนศักดิ์ภิญโญ นิติกรปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12 ส.ค. 2565
 นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 12 ส.ค. 2565
 พาสนธรรม ใจสนุก หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี 12 ส.ค. 2565
 นางสาววรรณภา กาญจนา เกษตกรสวนยาง
----
12 ส.ค. 2565
 นายวิชัย ชโลม พนักงานธุรการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 12 ส.ค. 2565
 นางสาวสำรวย รอดประชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12 ส.ค. 2565
 นางเอื้อน ยอดมณี แม่บ้าน
----
12 ส.ค. 2565
 นางฉะอ้อน กาญจนา เกษตกรสวนยาง
----
12 ส.ค. 2565