สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 นางสาวดวงเดือน มีส้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง นักวิชการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายชยุตม์ ตั้งฐานานุศักดิ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายอนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวอภินันท์ ศรีเมืองสำนัก เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 ณัฏฐกิตติ์ วงษ์ศิริวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ 14 ส.ค. 2565
 ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา 13 ส.ค. 2565
 นายนฤพนธ์ ฤทธินาคา ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ช 1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง 13 ส.ค. 2565
 นฤพนธ์ ฤทธินาคา ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ช 1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง 13 ส.ค. 2565
 นายถาวร รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 13 ส.ค. 2565
 นายสัญชัย ขวัญสุด นักวิชาการประมง ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 13 ส.ค. 2565
 นางวิไลลักษณ์ สุขเกษม พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย 12 ส.ค. 2565
 นางสาวกัลยา สง่างาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 12 ส.ค. 2565
 ว่าที่ร้อยตรีศุภร พุทธทองศรี เจ้าพนังงานเดินเรือปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน 12 ส.ค. 2565
 นางสาวโซเฟีย บาเหม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 12 ส.ค. 2565
 นางสาวอุทุมพร อุ่ยยก นักวิชาการประมง กรมประมง 12 ส.ค. 2565
 นางสาวโรฮานา สาเลง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 12 ส.ค. 2565
 นางเรณู ญานกาย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง 12 ส.ค. 2565
 นางสาวพัชรินทร์ มีมา ประมงอำเภอทุ่งตะโก สำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก 12 ส.ค. 2565
 นายองอาจ คำประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 12 ส.ค. 2565