สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 ว่าที่เรือโทประจักษ์ สาธุธรรม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง(ตราด) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) 15 ส.ค. 2565
 นายศุภโชค งิ้วพรหม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 15 ส.ค. 2565
 นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท 14 ส.ค. 2565
 โสมลดา ประเสริฐสม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย กรมประมง 14 ส.ค. 2565
 นายธวัชชัย อินใจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวสโรชา ไผ่ผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวกาญจนา แก้ววัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวสุทิตา อ่อนน่วมน้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวพิชศ์ธกมล ขาวดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายสมพล กะนะแสง พนักงานขับรถ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายกูนศุภกิตต์ สุอรุณ พนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายชลิต จันทรมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวชญาภา ไผ่ผล พนักงานผู้ช่วยประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวประยูณ ลูนบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวชฎาณัฐธนา อุ่นกาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางชลริกาญจน์ กมล นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายเสน่ห์ จันน้ำท่วม พนักงานธุรการ ส 4 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565
 นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ส.ค. 2565