สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 พนิดา ภู่ห้อย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน 12 ส.ค. 2565
 พรรณิภา โวหารลึก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 12 ส.ค. 2565
 วีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดพระนครศรีอยุธยา 12 ส.ค. 2565
 นางสาวภิญญาพัชญ์ อธิโรจน์วัชรกร นักวิชาการประมง กรมประมง 12 ส.ค. 2565
 นายพรชัย ยะหัตตะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติ สำนักงานประมงหวัดฉะเชิงเทรา 12 ส.ค. 2565
 นายธนวินท์ พุ่มไสว และครอบครัว
----
----
12 ส.ค. 2565
 นางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 12 ส.ค. 2565
 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 11 ส.ค. 2565
 นายธีระศักดิ์ โพธิแสง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ด่านตรวจประมงระนอง 11 ส.ค. 2565
 นางสาวธัญญลักษณ์ เสร็จกิจ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี 11 ส.ค. 2565
 ขวัญกมล สิงห์คา Export Document
----
11 ส.ค. 2565
 นางสาววาสนา ภูเงิน จ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายสมชาย สีสระกาล จ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายศราวุฒ กระจ่างศรี คนงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายผดุงศักดิ์ วิภาโตทัย คนงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายสมบัติ เรืองฤทธิ์ คนงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายปิยะพร ทองเจริญ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายพีรพล แก้วนาคูณ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565
 นายอัชธีญะ เกิดรี พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี 11 ส.ค. 2565