สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 ผู้ลงนามถวายพระพร 578 ราย 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม
 นายฉลอง ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 15 ส.ค. 2565
 สุภานี มณีเทศ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (พนักงานราชการ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ส.ค. 2565
 นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส 15 ส.ค. 2565
 นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงอำเภอปากพลี 15 ส.ค. 2565
 นายอนุชา เสมาทอง พนักงานขับรถยนต์ส2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นายวรรณชัย กล่ำทวี ช่างเครื่องยนต์ ช4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นางทวีโชค สุขประสงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นายประสิทธิ์ นิยมไทย นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นางชิดชนก นิยมไทย นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นางสาวพาฝัน เหลืองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2565
 ชนกนันท์ พรปกเกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 15 ส.ค. 2565
 สถิตยา จำปาสด
----
----
15 ส.ค. 2565
 นายมังกร ลาจันทึก ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) 15 ส.ค. 2565
 นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) 15 ส.ค. 2565
 นางวัชรา ชุมพล พร้อมครอบครัว หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 15 ส.ค. 2565
 สุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 15 ส.ค. 2565
 นายดำรงค์ เกิดกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 ส.ค. 2565
 กาญจนา เดชฤทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 15 ส.ค. 2565