Step1 : เลือกการ์ดอวยพร

 Step2 : ลงนาม


 กรอก ชื่อ-นามสกุล ของท่าน*
 หน่วยงาน / สังกัด (ถ้ามี)ผู้ลงนามทั้งสิ้น  327  ราย

เกวลิน หนูฤทธิ์
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
นางสาวกนกวรรณ สังวาลย์วัฒนายิ่ง
ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
อธิบดีกรมการข้าว
Jakkrit Suksajjee
NDC
บุญญาพร บาทเงิน
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
การยางแห่งประเทศไทย
ว่าที่ร้อยตรี คุณากร ซิ้มพิทักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า
สุวรรณ คำพลแสน
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)