Step1 : เลือกการ์ดอวยพร

 Step2 : ลงนาม


 กรอก ชื่อ-นามสกุล ของท่าน*
 หน่วยงาน / สังกัด (ถ้ามี)ผู้ลงนามทั้งสิ้น  327  ราย

นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี
นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี
นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี
กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานบุคลากร)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
นายชำนาญ บุญเกิด
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
นางสาวจุฑารัตน์ คชเวช
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ
นายอนุสรณ์ แสนอาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
นายสุรชัย ยุทธชนะ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายชูเชิด โลห์ประเสริฐ
บริษัทเอกชน