รายนามผู้บริหารหน่วยงานกรมประมง   

  ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
  1 นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง 0 2562 0523
  2 นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง 0 2562 0525
  3 นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง 0 2562 0526
  4 ว่าง รองอธิบดีกรมประมง 0 2579 0940
  5 ว่าง รองอธิบดีกรมประมง 0 2562 0524
  6 นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง 0 2940 6527
  7 นางมณีรัตน์  หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด 0 2940 6527
  8 นางสาววิรงรอง  ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่ 0 2940 6526
  9 นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ 0 2940 6527
  10 นางอรุณี  รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม 0 2940 6527
  11 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด 0 2940 6527
  12 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ 0 2940 6527
  13 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา 0 2940 6527
  14 ว่าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 0 2562 0535
  15 ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม 0 2579 8205
  16 ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม 0 2579 8204
  17 นายประเทศ  ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม 0 2562 0575
  18 นายประพันธ์  ลีปายะกุล ผู้ตรวจราชการกรม 0 2562 0575
  19 นายสุวิทย์  คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรม 0 2562 0583
  20 นายแสน  ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม 0 2579 8202 
  21 นางสมหมาย  คลังพหล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2561 2629
  22 นางสาวณัฐพร  สนธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2562 0590
  23 นายสุธรรม  ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 0 2562 0574
  24 นายสุวัฐน์  วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม 0 2940 6203
  25 นายเดชา  ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 0 2561 4687  0 2940 6856  0 2940 6555
  26 นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2579 0537
  27 นางมยุรีย์  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 0 2562 0544
  28 นายคณิศร์  นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 0 2579 9528 
  29 นายธเนศ  พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 0 2579 8567
  30 นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง 0 2561 4691
  31 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า 0 2558 0133
  32 นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 0 2558 0147 0 2558 0172
  33 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 0 25610321
  34 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 0 25940 6273
  35 นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ 0 2579 7940
  36 ว่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงาน 0 2562 0539 
  37 นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0 2579 9710 0 2579 8200 0 2579 7738
  38 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 0 2579 8562
  39 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 0 2561 4759
  40 นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 0 2940 6199
  41 ว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0 2562 0542
  42 นายสง่า ศรีสง่า  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 0 2579 5281
  43 ว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 0 2904 7604 0 2904 7805 0 2904 7446
  44 นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 0 2561 3381
  45 นางพิศมัย สมสืบ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 0 2562 0513
  46 นายศุภวัฒน์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2940 6225
  47 นายผจงศักดิ์ วงษสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0 2558 0197-8