เรือขนถ่ายสัตว์น้ำฯ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    ติดต่อกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)
    นายวิรัตน สมิทมัจโร โทร.02-5612193 หมายเลขภายใน 4401