ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (ไม่อยู่ในคู่มือประชาชน)    ติดต่อ

    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 
    0-2579-4496

    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)
    0 2562 0600-15