ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย    ติดต่อ

    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 
    0-2579-4496

    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)
    0-2562-0600-15