การขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (จี เอ พี) (ไม่อยู่ในคู่มือประชาชน)    ติดต่อกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    นางสาวชุติมา ขมวิลัย                    
    โทร. 0900903689