การขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (จี เอ พี)    ติดต่อกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    นางสาวชุติมา ขมวิลัย                    
    โทร. 02-5798710 และ 02-5580189 ถึง 90