การขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซีโอซี (CoC)    ติดต่อกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    นางสาวชุติมา ขมวิลัย                    
    โทร. 0900903689