การออกหนังสือรับรองการพัก-กักกันปลาสวยงามและการกำจัดปรสิตปลิงใส ก่อนการส่งออกไปเครือรัฐออสเตรเลีย (ไม่อยู่ในคู่มือประชาชน)