การออกใบรับรอง DS-2013 การส่งออกกุ้งไปประเทศสหรัฐอเมริกา    ติดต่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)
    นางกฤษณา จันทร์แก้ว
    โทร. 0802216633