การขอ/ต่ออายุใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย    ติดต่อ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    นางสาวสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ
    โทร. 09-5123-4383, โทร./แฟกซ์ 0-2940-6149 เบอร์ภายใน 4403