การยื่นคำขอและการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563) (ไม่อยู่ในคู่มือประชาชน)  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ FSW เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ส่วนกลาง (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) 

  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
  อีเมล์ : fishtrade_2007@hotmail.com    
  02-9406818   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615

  ขั้นตอนการยื่นคำขอ