แบบคำขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW    ยื่นแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบ ผ่าน e-mail ของหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ำตามที่ท่านสะดวกหรือกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำตามที่ท่านสะดวก หรือกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรมประมง เกษตรกลาง) หรือ fsw1900@hotmail.com (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร)

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม