การออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3)  สถานที่ในการยื่นคำขอและรับหนังสือรับรอง
  (1) ในกรณีที่เรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจำอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอและรับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
  (2) ในกรณีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจำอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอและรับหนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบ

  (กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กพท. นายสมชาย วิบุญพันธ์ โทร. 084 996 4250)

  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง
  พ.ศ. 2562