ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนายสุรชัย ยุทธชนะ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2020-09-22 14:28 น.