ลงนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงนางสาวจุฑารัตน์ คชเวช
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ
2020-09-22 17:01 น.