ข้อมูลเผยเเพร่จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2561 จำนวน 50 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2562 จำนวน 25 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2563 จำนวน 25 ราย ..

จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 จำนวน 438 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จำนวน 438 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 จำนวน 438 ราย ..

จำนวนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)

จำนวนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2561 จำนวน 62 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2562 จำนวน 60 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า..

จำนวนโครงการ Smart famer

จำนวนโครงการ Smart famer       -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2561 จำนวน 200 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2562 จำนวน 200 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2563 จำนวน 198 ราย Young Smart Farmer จำนวน 2 ราย ..

จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์

จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 80 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 30 ราย      -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 จำนวน 10 ราย ..

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      -ไม่มี ..

จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)      -ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์      -ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า) จำนวน 40 ศูนย์      -ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์ ..

จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563

จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) (ปี 2558-2563)      -ปี 2546 จำนวน 30 ราย      -ปี 2547 จำนวน 30 ราย      -ปี 2548 จำนวน 30 ราย      -ปี 2549 จำนวน 30 ราย      -ปี 2551 จำนวน 10 ราย      -ปี 2552 จำนวน 30 ราย      -ปี 2553 จำนวน 30 ราย      -ปี 2555 จำนวน 30 ราย     &n..

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)      -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)      -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)      -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)   ..

จำนวน ท.บ.2

จำนวน ท.บ.2      จำนวน 6 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63) ..