ข้อมูลเผยเเพร่ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง

..

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง

..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

..

เอกสารเผยแพร่

..