ข้อมูลเผยเเพร่สัตว์น้ำควบคุม

สัตว์น้ำควบคุม พื้นที่/ประกาศ      -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว      ..

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง      -310 ราย ..

จำนวน (ชปพ.ประมง)

จำนวน (ชปพ.ประมง)      -5 ราย ..

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ      -นำเข้า ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........      -ส่งออก ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี........... ..

จำนวนเรือประมงทั้งหมด

จำนวนเรือประมงทั้งหมด เรื่อประมงพาณิชย์      -ไม่มี เรื่อประมงพื้นบ้าน      -ไม่มี       ..

จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ      -33 แห่ง ..

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด      -750 แห่ง ..

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด      -745 แห่ง ..

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร ด้านการประมงน้ำจืด      -กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา      -กลุ่มอนุรักษ์ทรพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว ด้านการเพาะเลี้ยง      -กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง      -กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง      -ชุมชนประมงบ้านท่ารากหวาย      -กลุ่มปลาดี ศรีอุทัย..

จำนวน ท.บ.3

จำนวน ท.บ.3      -325 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) ..