ข้อมูลเผยเเพร่คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

..

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

..

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร. Open Government Data 1.เอกสารแสดงช่องทางการเข้าถึงรายละเอียดการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ  ..

ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่   1. กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ยาควบคุมพิเศษ 3. ยาและวัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา 4. วิธีตรวจสอบยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา 5. ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 6. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต : ยาสัต..

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย

..

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง

..

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง

..

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง

..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 01. โครงสร้างและอัตรากำลัง - แผนผังองค์กร 0.2 ข้อมูลผู้บริหาร ..