ข้อมูลเผยเเพร่รายงานประจำปี 2563 แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวบ้านกองทุนที่ดิน

..

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

..

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

..

ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือประมง ภายใน      -ไม่มี มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)      -ไม่มี ..

สัตว์น้ำควบคุม

สัตว์น้ำควบคุม พื้นที่/ประกาศ      -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว      ..

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง      -310 ราย ..

จำนวน (ชปพ.ประมง)

จำนวน (ชปพ.ประมง)      -5 ราย ..

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ      -นำเข้า ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........      -ส่งออก ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี........... ..

จำนวนเรือประมงทั้งหมด

จำนวนเรือประมงทั้งหมด เรื่อประมงพาณิชย์      -ไม่มี เรื่อประมงพื้นบ้าน      -ไม่มี       ..

จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ      -33 แห่ง ..