ข้อมูลสถิติชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

..

ชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

..

สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

..

สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

..

ชนิด ปริมาณ มูลค่า สัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ประจำเดือนมิถุนายน 2563

..

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2563

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2563

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..