ข้อมูลวิจัยรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565

รายงานการประชุมวิชาการประมง

แนวทางการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการในสังกัดกรมประมง

เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2565 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกบนาในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกันในบ่อเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ภายใต้โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัฒนะ คล้ายสุบรรณ

ผลของการเสริมพรีไบโอติกฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructooligosaccharide) และโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และการต้านเชื้อก่อโรคตับวายเฉียบพลันในกุ้งขาวเเวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

การศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวต่ออัตราการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรคตับวายเฉียบพลัน (VpAHPND) และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของกุ้งขาวเเวนนาไม (Litopenaeus vannamei)