ข้อมูลวิจัยผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์สำหรับการสร้างประชากรพื้นฐาน

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 113/2563

..

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน   #กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #กุ้ง #โรค ..

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 ถึง วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง หมายเหตุ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการ และที่ปรึกษากรม ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการลงทะเบียนแล้ว ..

คู่มือปฏิบัติงานวิจัยกรมประมง

..

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง พ.ศ. 2563

..

ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

..

โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562

..

คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย

..

การใช้ "ฟอสเฟต" ในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

          สารประกอบฟอสเฟต เป็นสารอนินทรีย์ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเป็นหลัก กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรฐานการใช้สารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ฉบับที่ 5 เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เลือกใช้ได..