ความรู้ด้านการประมงปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง

..

ตำนานปลาร้า

บทความน่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาร้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ “ปลาร้า” (Pla-Ra) หรือ “ปลาแดก” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีกรรมวิธีการหมักแบบ พื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ถนอมอาหารที่ยังคงมีการสืบ ทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อ เก็บรักษาปลาไว้บริโภคนานขึ้น โดยนำปลาที่ได้มาขอดเกล็ด ตัด หัว และควักไส้ แล้วหมักกับเกลือ และรำหรื อรำคั่ว ในอัตราส่วน ที่เหมาะสมในโอ่งนาน 7-8 เดือน หรือมากกว่าเป็นปี จนได้เนื้อ ปลาสีน้ำตาลหรือสีเหลือง ..

พระราชกำหนดการประมง

..

หนังสือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

..

ปลาร้ามีกี่ชนิด

บทความน่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของปลาร้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ “ปลาร้า” (Pla-Ra) หรือ “ปลาแดก” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีกรรมวิธีการหมักแบบ พื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ถนอมอาหารที่ยังคงมีการสืบ ทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อ เก็บรักษาปลาไว้บริโภคนานขึ้น โดยนำปลาที่ได้มาขอดเกล็ด ตัด หัว และควักไส้ แล้วหมักกับเกลือ และรำหรื อรำคั่ว ในอัตราส่วน ที่เหมาะสมในโอ่งนาน 7-8 เดือน หรือมากกว่าเป็นปี จนได้เนื้อ ปลาสีน้ำตาลหรือสี..

แนวทางระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงในภูมิภาคอาเซียน

             Singapore Food Agency ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center, SEAFDEC) เดินหน้าจัดทำแนวทางระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากมติที่ประชุมคณะมนตรีของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 52 ยอมรับแนวทางฉบับนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยที่..

คู่มือการลำเลียงพันธุ์ปลา

..

การเพาะเลี้ยงไรแดง

..

การเลี้ยงหอยแมลงภู่

..

การเลี้ยงหอยแครง

..