ความรู้ด้านการประมงการเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

การเตรียมบ่อ สัตว์น้ำหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม หรือ ปลา สามารถเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดีในบ่อดิน ขั้นตอนแรกที่สำคัญก่อนเริ่มต้นการเลี้ยงในทุก ๆ รอบ คือ การเตรียมบ่อและน้ำเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เราจะเลี้ยง ซึ่งแน่นอนสัตว์น้ำแต่ละชนิดจะมีช่วงค่าคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไปในบางพารามิเตอร์ เช่น ค่าความเค็ม แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมบ่อเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่าคุณภาพน้ำพื้นฐานที่ควรพิจารณา จะมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ค่า pH, DO, และ Alkalinity เป็นต้น..

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตร..

เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ

ขอขอบคุณข้อมูลจากห้องวิชาการกุ้งจันท์ และ..

ประโยชน์ของโบรไบโอติก ที่มา Grobest Thailand

..

สารเสริมชีวนะ คืออะไร ที่มา Grobest Thailand

สารเสริมชีวนะ คืออะไร ที่มา Grobest Thailand ..

ปลาที่เพาะเลี้ยงง่าย

..

การเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา (Litopenaeus vannamei)

..

ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่าชายเลน

ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน จากนภา....ผ่านภูผา....สู่มหานที ถ้าป่าไม้บนยอดเขาสูง คือต้นทางของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตบนแผ่นดิน ป่าชายเลนก็คือต้นทางของชีวิตในท้องทะเล สายน้ำที่ไหลมานับร้อยนับพันกิโลเมตร จากเทือกเขาสู่ลำธาร จากลำธารสู่แม่น้ำ เป็นน้ำกินน้ำใช้ ชำระสิ่งสกปรก จากต้นน้ำมาจนสุดแผ่นดินที่ป่าชายเลน ป่าชายเลน เป็นเสมือนหนึ่งไตธรรมชาติ คอยกรองของเสียออกจากสายน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่มหานที ด้วยระบบรากที่หนาแน่น ตะกอนดินละสิ่งเ..

รูปู รูปลา รูงู แตกต่างกันอย่างไร

รูปู รูปลา รูงู แตกต่างกันอย่างไร หากเราไปเดินเที่ยวป่าชายเลน ที่ไหนสักแห่ง ในช่วงเวลาน้ำลง จะเห็นรูจำนวนมากมายบนพื้นดินเลน และดินเลนค่อนข้างแข็ง มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแตกต่างกันไป หากเราอยากทราบว่ารูไหนเป็นรูปู รูปลาตีน รูงู ให้สังเกตดังนี้ รูปู มีขุยทรายหรือขุยดินอยู่รอบๆรู เกิดจากปูใช้ขาเดิน(ขาคู่ที่ 2 ,3,และ 4) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพลั่วขุดดิน คุ้ยทรายมากองไว้รอบๆปากรู โดยรูของปูก้ามดาบจะมีรูปกลมๆลึกตั้งฉากกับผิวดิน ขุยทรายและขุยดินรอบๆปากรู ค่อนข้างกองเป็นระเบียบสวยงาม รู..

ปลาตีน

#ปลาตีน..