บริหารจัดการเรือประมงหนังสือรับรองจากอู่ซ่อมเรือหรือท่าเทียบเรือประมง

ใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4)

ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูลอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (ศฝป.7.1-7.2)

ข้อมูลพื้นฐาน ศจร.นครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน

ขั้นตอนการออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำ

ขั้นตอนการขอผู้สังเกตการณ์