บริหารจัดการเรือประมงคู่มือชาวประมงพาณิชย์

บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2

หนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์

หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งสัตว์น้ำทางถยนต์

หนังสือมอบอำนาจ

แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (LD)

แบบสรุปรายวัน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลำที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

แบบยื่นคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงวัตุประสงค์หรือแก้ไขท่าเทียบเรือประมงในการแจ้งเข้า (สำหรับเรือประมงในน่านน้ำไทย)

แบบยื่นคำร้อง ขอนำเรือประมงไปทดสอบเรือ

แบบยื่นคำร้อง กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถนำเรือจอดที่ท่าเทียบเรือประมง