บริหารจัดการเรือประมงรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

..

สำนักงานประมงอำเภอขนอม  ดำเนินการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ปี 63 - 64  ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอขนอม  ดำเนินการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ปี 63 - 64  ให้แก่ชาวประมงจำนวน 6 ราย ใบอนุญาต ฯ จำนวน  9  ฉบับ   เป็นเงินค่าอากรการประมง  34,250  บาท  ค่าธรรมเนียมการประมง 4,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  38,750 บาท  ยอดสะสมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น  130  ราย  159  ฉบับ  เป็นเงินค่าอากรการประมง   1,661,650  บาท  ค่าธรรมเนียมการประมง  346,500  บาท  รวมเป็นเง..

ประชาสัมพันธ์ ... กรมประมงจัดทำ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ลิ้งค์

ประชาสัมพันธ์ ... กรมประมงจัดทำ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่างนี้..

ศูนย์รับแจ้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ IUU

..

จำนวนเที่ยวเรือประมงและปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมงของเครื่องมือทุกประเภท ในปี 2563

คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายค่าชดเรือประมง

แบบฟอร์มในการรับค่าชดเชยเรือประมง

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2

หนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์