กฎหมายด้านการประมงประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน

ระเบียบกรมประมง เรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   ..

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

..

กฎหมายประมงระหว่างประเทศ

ระเบียบหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าประมง  แหล่งข้อมูลจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กฎหมายประมงของไทย  แหล่งข้อมูลจากกองกฎหมาย ..

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เปิดให้บริการระบบแจ้งตรวจสินค้าประมง ภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง

..

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เปิดให้บริการระบบแจ้งตรวจสินค้าประมง ภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง

..

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เปิดให้บริการระบบแจ้งตรวจสินค้าประมง ภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง

..

มาตรา 78

ประกาศ ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และต้องแจ้งประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563  มาตรา 78 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ (1) , (2) , ..

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตต์การประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒

พระราชบัญญัติการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖