กฎหมายด้านการประมงคำสั่งกรมประมง

คำสั่งกรมประมง ที่ ๕๘๕/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ..

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ ..

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ..

ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘

บททั่วไป มาตรา ๑๓ - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง..

ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU)

ประกาศคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง เรื่องรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ..

ประกาศกรมประมง

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒   http://www.ratchakitcha.soc.g..

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/007/T_0001.PDF..

เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน

..

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ที่ 1/2558 ..

คำแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับการดำเนินการของประเทศไทยต่อการทำการประมง IUU

คำแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับการดำเนินการของประเทศไทยต่อการทำการประมง IUU    ..