กฎหมายด้านการประมงประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง

มาตรา ๖ และ มาตรา ๗ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดเครื่องมือทำการประมงที่สามารถโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ ) 

หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ )  มาตรา ๑๐ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙)

หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙) มาตรา ๒๕ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖)

หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖) มาตรา ๓๑ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ) มาตรา ๔๙ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)

หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒) มาตรา ๖๗ ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙)

หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙) มาตรา ๗๘(๑) และ (๗)..

ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗)

หมวด ๗ ส่วนที่ ๑ การควบคุมและเฝ้าระวัง (มาตรา ๘๑ - มาตรา ๘๙) มาตรา ๘๑(๑)..

ประกาศกรมประมง หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐)

หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐) ..

ประกาศกรมประมง หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )

หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ ) มาตรา ๑๐๓ ..