กฎหมายด้านการประมงประกาศประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกาศสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ปร..

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกระบี่ ประกาศคณะกรรมการปร..

การเปรียบเทียบ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑  ..

การดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) &nbs..

กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง

กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ..

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   Royal Ordinance on Fisheries B.E.2558 (2015) ..

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ..

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ..

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ประกาศกระทรวงเก..

ระเบียบกรมประมง

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - ระเบียบกรมประมง ว่าด้ว..