กฎหมายด้านการประมงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ..

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านประมง

..

ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 2563

..

" พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม " พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (PDF) (ฉบับล่าสุด)

" พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม "  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (PDF) (ฉบับล่าสุด)..

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ..

รู้ไว้....จะได้ไม่โดนหลอก !! ตราครุฑ ที่แสดงบนโฉนดที่ดิน ครุฑเขียว ครุฑดำ ครุฑแดง ครอบครองต่างกันอย่างไร

..

คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์

..

คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์

คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์ ..

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ..

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที..