ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมประมงเท่านั้น

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมประมงเท่านั้น (ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน) ..

ฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

..

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มอบสิ่งของให้กับครัวเรือนฯ พร้อมให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 ครัวเรือน ยายเฮือน ฝางคำ ต.นิคมฯ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่ เพื่อ..

fisheries shop

..

ระบบ White List Hatchery

ระบบโปรแกรมแสดงสถานะปลอดโรคในลูกกุ้งทะเลระยะโพสต์ลาวา (PL) แบบ Lot by Lot: White List Hatchery       ..

เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ

แนวทางในการออกใบอนุญาต / กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต / เงื่อนไขให้เปลี่ยนพื้นที่ ..

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200131155905_1_file.jpg ..

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

เจ้าของเรือกลประมงที่ใช้ทำการประมง หรือทำการประมง และบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส สามารถขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน  ประเภทเรือกลประมงทะเลชั้นสาม ประเภทการใช้เรือ ทำการประมง หรือทำการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ขอรับหนังสื..

Infographic การชำระค่าธรรมเนียมระบบ FSW

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2561