ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนFisheries Shop ตลาดสินค้าออนไลน์

..

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ..

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง  https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php ..

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

..

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

..

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเป้า อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเป้า อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รวมชาวประมงที่มายื่นนคำขอขึ้นทะเบียน 48 ราย ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รวมชาวประมงที่มายื่นนคำขอขึ้นทะเบียน 54 ราย ..

ประมงอำเภอสิรินธร  ชี้แจงการออกหนังสือรับรองสำหรับผู้จดแจ้งขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ชี้แจงการออกหนังสือรับรองสำหรับผู้จดแจ้งขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 175 และการบันทึกยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตฯ  แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่มีการเลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่ชุมชน ณ สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ..

DOF Smart Card Reader

DOWNLOAD : DOF Smart Card Reader ..