ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนประมงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต เป้าอำเภอเดชอุดม จำนวน 23 ราย วันนี้ดำเนินการตรวจสอบได้  8 ราย ดังนี้ 1.ยกเลิกเลี้ยง จำนวน 4ราย 2.เกษตรกรอยู่พื้นที่อื่น จำนวน 3 ราย 3.ขอรับสิทธิโดยทายาท จำนวน 1ราย  ..

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2563

..

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง

..

ITA นครสวรรค์

ITA นครสวรรค์ ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร แขวงท่า..

ประมงอำเภอบุณฑริก เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก

21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก โดย ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กรดแก้ว ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก  ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2563- วันที่ 5 มิ.ย.2563 เวลา08.30-16.30น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ..

สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ฯ  นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.- วันที่ 5 มิ.ย.2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ..

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ฯ นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ..

วันที่ 15 พฤภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง

วันที่ 15 พฤภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ให้คำแนะนำปรึกษาและบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายใหม่พร้อมทั้งตรวจสอบและจับพิกัดพื้นที่บ่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ..

ตลาดสินค้าออนไลน์ Fisheries Shop

..