บริหารจัดการทรัพยากรประมงการมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ (รับผิดชอบอำเภอสำโรง) นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้  1.อำเภอวารินชำราบ เกษตรกร จำนวน 59 ราย  อาปลานิลแปลงเพศ จำนวน 47,200 ตัว 2.อำเภอสำโรง เกษตรกร จ..

การจัดงานประกาศใช้มาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2563

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4 (อุบลราชธานี) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ การจัดงานประกาศใช้มาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว บริเวณแม่น้ำชี บ้า..

ร่วมปล่อยปลาตะเพียน และปลานิล จำนวน ๑ แสนตัว (ศูนย์วิจัยฯ สัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี ( สนับสนุน) ในโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายพิพัฒน์ เฉลิมกุล ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ประมงอำเภอทองผาภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ปล่อยปลาตะเพียน และปลานิล จำนวน ๑ แสนตัว (ศูนย์วิจัยฯ สัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) สนับสนุน) ณ บ่อน้ำ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง เพื่อเป็นการเ..

ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมงม.2และม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมงม.2และม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จำนวน 226 ราย และประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563  ณ ศาลากลางบ้านนาเยีย ม.2 ต.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอดอนมดแดง พบปะและตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในแม่น้ำมูล บริเวณ ม.13  ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง พบปะและตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในแม่น้ำมูล บริเวณ ม.13  ตำบลตาลสุม โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่จัดวางกระชังให้เป็นไปตามระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน จึงได้ให้คำแนะนำและเร่งรัดให้เกษตรกรดำเนินการจัดวางกระชังให้ถูกต้องเพื่อประมงอำเภอจะได้ดำเนินการออกใบอนุญ..

การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน

..

การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย

..

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

..

ประมงอำเภอดอนมดแดง พบปะและตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในแม่น้ำมูล

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง พบปะและตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในแม่น้ำมูล บริเวณ ม.1 ม.2 ม.9  ตำบลดอนมดแดง โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่จัดวางกระชังให้เป็นไปตามระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน จึงได้ให้คำแนะนำและเร่งรัดให้เกษตรกรดำเนินการจัดวางกระชังให้ถูกต้องเพื่อประมงอำเภอจะได้ดำเนินการอ..

ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำราษฎร อ.สว่างวีระวงศ์ ม.2 และ 9 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำราษฎร อ.สว่างวีระวงศ์ ม.2 และ 9 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง ให้ดำเนินการจัดวางกระชังให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ..