บริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย ปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับประมงอำเภอทองผาภูมิ ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ เกษตรอำเภอทองผาภูมิ และทหารชุดปฏิบัติการทางเรือ ฉก.ลาดหญ้า จัดประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนประมง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามด้านการประมง และสอบถา..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์  ยาสัตว์ ภายในอำเภอเขมราฐ จำนวน 14 ร้าน ..

การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหาย ความสูญเสีย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมและความต้องการในการฟื้นฟูของภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ..

ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเหล่าเสือโก้ก ดำเนินการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดปลื้มจิตร  อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเหล่าเสือโก้ก ดำเนินการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดปลื้มจิตร  อำเภอเหล่าเสือโก้ก ..

ระมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ในการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในเขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ในการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขตตำบลท่าลาด ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้เลี้ยงปลากระชังใกล้กับแหล่งสูบน้ำประปาของหมู่บ้าน โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับทราบ ซึ่งเกษตรกรก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายกระชังให้ห่างจากบริเวณสูบน้ำประ..

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี พบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำ ดังนี้ 1.ปลาดุกสด จำนวน 1 ร้าน  2.ปลากดเหลือง จำนวน 1 ร้าน 3.ปลานิลสด จำนวน 2 ร้าน  ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งผลิตเลี้ยงในบ่อดินและกระชังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ..

ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนคร สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนครพื้นที่บ้านนาเลา บ้านนาทันและบ้านห้วยบุ่น ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนครผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเครื่องมือข่ายลอย จำนวน ๓๐ ผืน ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ้ฝืน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. ก..

จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง

2-3 กรกฎาคม 63 นปจ.เขื่อนน้ำอูน สกลนคร ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดบึงกาฬ และ ชปพ.ประมง ร่วมกันออกตรวจควบคุมการทำประมงในหนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงฯ จำนวน 1 ราย ความผิดตามมาตรา 60,70 โทษ ม.141,138ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 และ พรก.การประมง(ฉ.2)พ.ศ.2560(ฉ.แก้ไข) ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีที่ สภ.เมืองบึงกาฬ ปจว.ข้อ 1 ลว.3 ก.ค.63 เวลา 01.02น. คดีที่ 149/3 ยึดทรัพย์ที่134/63 ร.ต.อ.กฤษฎ์ เหล่าโพธิ์ชัย พนักงานสอบสวน ..

ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย

วันที่ 3 กรกฎาคม 63 นปจ.เขื่อนน้ำอูน สกลนคร สังกัด ศปจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี2563 ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดบึงกาฬ ชปพ.ประมง และชุมชนบ้านหนองฆ้องคำ ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย ขนาด 15-25ซม. จำนวน 1,000 ตัว ลงในเขตอนุรักษ์โครงการฯ หนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬอนึ่ง พันธุ์ปลาสวายได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร ..

กิจกรรมควบคุม ออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

            ในวันที่  8 กรกฎาคม 2563 นายชูศักดิ์  เณรเลียบ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก   มอบหมายให้นายไพสันต์  แพงศร  ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 รวม 5  นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ จ.นครนายก , จ.ปราจีนบุรี , จ.ฉะเชิงเทรา และได้มีการร้องร้องเรียนมา..