เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563)

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวิสันต์  แสงสิงห์ ประมงอำเภอคำชะอี พร้อมด้วย นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิต (กระชังบกรายละ 1 ผืน อาหารปลาดุกรายละ 2 กระสอบ) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563) จำนวน 100 คน  พื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี และตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง  และวันที่ 9 กันยายน 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสั..

ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562  โครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ต.ยางขี้นก ม.4, ม. 6 และ ต.นาคำใหญ่ ม. 6, ม.7  ซึ่งได้รับพันธุ์ปลาในวันที่ 1 และ  7 กรกฎาคม  2563   ..

 ประมงอำเภอน้ำยืน   ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านการประมงแก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาสามัคคี อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน   ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านการประมงแก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาสามัคคี  ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ..

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562(โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้มนประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน) รายนางบัวผัน นาคสุวรรณ ม.4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วนำปลานิลแปลงเพศไปเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูล พบว่าปลานิลแปลงเพศ อายุการเลี้ยงประมาณ 2 เดือนมีอัตราการเจริญเติบโตที่..

การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น.นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เกษตรกร 12 ราย อัตรารอด 70% ความยาวเฉลี่ย 16 cm. น้ำหนักเฉลี่ย 75 กรัม/ตัว ..

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดได้เสนอของบประมาณกลุ่ม ใน..

การประชุมเพื่อรับฟังบรรยายภาพรวมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ และนางสมหมาย คลังพหล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายภาพรวมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพร พิรุณสาร เป็นประธานในการประชุม และดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลขอ..

ประมงจังหวัดอุบลราชธานีและประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตรวจตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน "สระประมง" บ้านนาโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตรวจตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน "สระประมง" บ้านนาโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่ากุ้งเจริญเติบโตดีมาก พบว่ามีอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ได้แก่กุ้งฝอย หอยขม รวมทั้งมีการให้อาหารสมทบด้วย กุ้งก้ามกรามที่สุ่มได้มีน้ำหนัก 25 ตัว ต่อก..

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามโครงการเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

วันที่ 3 กันยายน 3563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามโครงการเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสารหาร จ. อุบลราชธานี  ..