เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

(5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นางสาวหรรษา ชิตกุล  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 25 ราย รวม ลูกพันธุ์ปลาจะเพียนขาว 250 ถุง รำละเอียด 50 กระสอบ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลรา..

คำขอเข้าใช้งาน APD

ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมควรทราบ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200805101616_1_file.pdf ..

ประมงอำเภอวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 1,500 ตัว/ราย รำละเอียด  50 กิโลกรัม/ราย แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี..

นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.รายนางเก้า วงษ์สอน อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.นาสะไม ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชนี โดยได้มอบอาหารและพันธุ์กบนำไปเลี้ยงและสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปว ..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 131/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 130/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 129/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 128/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 127/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 126/2563

..