เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ นายอนันต์ หวังเจริญ ม.8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยพบว่า อดีตเกษตรกรปลูกแตงโมในพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ แต่เนื่องจากได้ผลผลิตต่ำ ปี 2562 จึงปรับปรุงพื้นที่ขุดบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อๆละ 1 ไร่ ปล่อยลูกปลานิลแปลงเพศที่ซื้อมาจาก ป.เจริญฟาร์ม ลงเลี้ยงบ่อละ 50,000 ตัว รวมอนุบาลลูกปลา จำนวน 100,000 ตัว มีกำไรครั้งละประ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ราย ..

ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri Map)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri Map) รายนายฉวี บุญโสม ม.6 บ้านป่าก่อ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ..

รายงานประจำปี 2563 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

..

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ให้คำแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 3 องค์กร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ให้คำแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 3 องค์กร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง เขียนโครงการของบประมาณโครงการองค์กรภาคประชาชน เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 1.องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านสว่างออก เสนอโครงการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสู่การท่องเที่ยว สร้างรายได้..

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะให้คำแนะนำองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านสว่างออก

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะให้คำแนะนำองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านสว่างออก เขียนเสนอโครงการของบประมาณโครงการองค์กรภาคประชาชน เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ที่จะขอดำเนินโครงการ ..

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางปู อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประมงอำเภอ ประมงจังหวัดและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเล ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เข้าร่วมต้อนรับพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินการนำร่องการเพาะเลี้ยงปูทะเลของกลุ่มเกษตรกรกว่า20 ครัวเรืือน ซึงเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ โดยมีศอ.บต...

ประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563 ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ติดตามงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลักอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ติดตามงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลักอำเภอเขมราฐ นายทนงค์ บุดดาเคย พบว่ามีกาดำเนินงานด้านการประมงเพิ่มขึ้นคือมีการขยายบ่อใหม่ อีก 3 บ่อ เลี้ยงปลาหมอ ปลานิล มีการสร้างอาหารธรรมชาติคือเพาะแหนแดงอาหารปลากินพืช พบจุดบกพร่องคือแผ่นความรู้ดัานการประมงชำรุดเสียหายตามกาลเวลาพร้อมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแผ่นป้ายความรู้ใหม่จากสำนักงานประมงจังหวัดในโอกาสต่อไป..

การสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (เขต 4) อุบลราชธานี (ศูนย์ดอนมดแดง) จำนวน 40 ถุง รวม 8,000 ตัว เพื่อปล่อย  ณ พื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดล  ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563   นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (เขต 4) อุบลราชธานี (ศูนย์ดอนมดแดง) จำนวน 40 ถุง รวม 8,000 ตัว เพื่อปล่อย  ณ พื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดล  ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล  โดยมีนายสมาฎฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผลเป็นประธาน นำปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในครั้งนี้ ..