ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

มาตรา ๔๙


มาตรา ๕๐

 

 ที่มา: กองกฏหมาย