ประกาศกรมประมง หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )

หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )

มาตรา ๑๐๓


        มาตรา ๑๐๖

 ที่มา: กองกฏหมาย