สุ่มสำรวจสัตว์น้ำ(CPUE) ในแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรหนองเฒ่

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ทีมงานหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ สุ่มสำรวจสัตว์น้ำ(CPUE) ในแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรหนองเฒ่า หมู่ที่ 4 บ้านอุทธรณ์ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้งชุดเพาะพันธ์ุปลาเคลื่อนที่ให้กับธนาคารฯ และสาธิตการเพาะพันธ์ุปลายี่สกเทศ ให้กับคณะกรรมการธนาคารปลาหนองเฒ่า